• 01.12.2020 16:33

Privaatsupoliitika

  • Home
  • Privaatsupoliitika
1. Isikuandmete töötlemine
1.1. Kliendiprogrammiga liitujale edastatakse infot kampaaniate,allahindluste ja Maitsetee ja maitseained OÜ poolt pakutavate toodete ja teenuste kohtaelektrooniliste kanalite ja otseposti
 (uudiskiri, sotsiaalmeedia) kaudutaotluses esitatud andmete (telefoninumber, e-post) vahendusel, kui püsikliendiprogrammigaliitunud isik on ostutingimustes selleks andnud oma nõusoleku.
1.2. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadetesaatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saadaotseturustusteateid, siis tuleb valida 
e-kirja päises vastav viide või võttaühendust klienditoega.
1.3. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus omaisikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusegaseotud profiilianalüüs
i tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitadessellest kliendituge e-posti teel.
1.4. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetegaklinditoe vahendusel.
1.5. E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu ajajooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmiselekohalduvatest isikuandmetest.
1.6. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis onkliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-postiteel.
1.7. Püsikliendiprogrammi kuuluvatel klientidel on igal ajal õigus tagasi võttaotseturunduse nõusolek (sooduspakkumised, kampaaniad, uudiskirjad), anda sellestteada e-maili 
vahendusel: info@maitsetee.ee
1.8. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ningtäpsustakse andmete kustutamise perioodi.
1.9. Püsikliendiprogrammis säilitatakse kaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeidvastavalt raamatupidamisseaduse nõuetele, kaardi aegumisest ning pealenimetatud tähtaja saabumist 
isikuandmed kustutatakse automaatselt. Isikuandmedkustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Kliendikaardi kasutaja teeb TasavOÜ-le vastavasisulise taotluse ja andmete
 kustutamine ei ole vastuolus teisteõigusliku aktidega.
1.10. Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseidandmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidlustelahendamiseks.
1.11. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakseisikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolmaastat).
1.12. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
1.13. Maitsetee ja maitseained OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Maitsetee ja maitseained OÜ  ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja
 Paysera-le.”
1.14. Püsikliendiprogrammi raames on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Maitsetee ja maitseained OÜ . Maitsetee ja maitseained OÜ -l püsikliendiprogrammi raames õigus
 edastada isikuandmeidkoostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda kaardikasutajatele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeidtöödelda ainult
 Maitsetee ja maitseained OÜ -lt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad onkohustatud tagama isikuandmete kaitse.
1.15. Maitsetee ja maitseained OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Maitsetee ja maitseained OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera-le.

2. Turvalisus

2.1. Maitsetee ja maitseained OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisiturvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
2.2. Juurdepääs Maitsetee ja maitseained OÜ klientide andmetele – nende muutmiseks jatöötlemiseks – on ainult selleks volitatud isikutel.
2.3. Oma tegevuses jälgime, et meie tegevus oleks kooskõlas kõigi asjakohastetegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

3. Üldinfo

3.1. Püsikliendiprogramm on Maitsetee ja maitseained OÜ -le veebipoe püsikliendiprgramm.
3.2. Püsikliendiprogrammi eesmärgiks on maitsetee.ee püsiklinetide ja liikmete tuvastamine ning nende premeerimine püsisoodustuste ja eripakkumistega.
3.3. Püsikliendiprogrammi, klientide ja kasutajate konfidentsiaalsuse eest vastutab Maitsetee ja maitseained OÜ .
3.4. Maitsetee ja maitseained OÜ -l on õigus muuta püsikliendiprogrammi ja sellega pakutavaid soodustusi.
Kontaktandmed:
Aadress: Kuma tee 8, Tallinn 75312
E-mail: info@maitsetee.ee
Telefon: + 372 5119061

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

maitsetee.ee isikuandmete vastutav töötleja on Maitsetee ja maitseained OÜ asukohaga Kuma tee 8. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed
 on: e-mail info@maitsetee.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

-nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
-kauba kohaletoimetamise aadress;
-pangakontonumber;
-kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
-klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaubakohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud
 kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ningkliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendilemaksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post,
 telefoni nr, kliendi nimi,töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaidküsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste
 lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: Maitsetee ja maitseained OÜ töötleb kliendi isikuandmeid, et pakkuda kliendile parimat teenindust ja
 ostukogemust. Maitsetee ja maitseained OÜ  töötleb isikuandmeid näiteks tehtud ostude kohase informatsiooni kogumiseks, suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks,
 loosimiste läbiviimiseks, uudiskirjade lugemise ja avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile temale huvipakkuvat sisu

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastataks; turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt 
valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub
 teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada 
klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise
 või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud 
lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes
 on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või 
aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated; vaidluste lahendamine

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja
 päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise 
töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail: info@maitsetee.ee).